تعرفه ترجمه

پرداخت 6 تومان برای هر کلمه

هر ترجمه حدود 350 تا 400 کلمه X هر کلمه 6 تومان = 2,400 تومان

روزانه 10 مطلب X هر مطلب 2,400 تومان = 24,000 تومان درآمد روزانه

300 مطلب در ماه X هر روز 24,000 تومان = 720,000 تومان درآمد ماهیانه

درآمد شما متناسب با میزان متنی که ترجمه می کنید محاسبه می شود و در مثال های بالا اگر یک متن حدود 350 تا 400 کلمه را ترجمه کنید برای هر مطلب 2400 تومان دریافت می کنید به همین صورت بسته به میزان ترجمه ای که انجام می دهید درآمد شما افزایش می یابد مثلا اگر روزی 10 مطلب را ترجمه کنید درآمد روزانه شما 24000 تومان خواهد بود.
حداقلی در ترجمه وجود ندارد و به هر میزان که فعالیت کنید متناسب درآمد شما محاسبه و حق ترجمه دریافت می کنید.

طرح های تشویقی


تعرفه شروع از هر کلمه 6 تومان پس از ارسال 20 ترجمه ارتقا به هر کلمه 10 تومان
پس از ارسال 200 ترجمه ارتقا به هر کلمه 13 تومان

خوشحال می شویم بخشی از خلاصه فعالیت ما را در آمار زیر مشاهده کنید

473

مترجم عضو

1579

مطلب ترجمه شده

201

تعداد واریز انجام شده