رفع مسئولیت

رفع مسئولیت

  1. "ترجمه من" ضمن پیش بینی نسخه پشتیبان تحت هیچ شرایطی در برابر خسارات غیر مستقیم و اتفاقی (از قبیل از دست رفتن اطلاعات و هک و جنگ و سیل و زلزله و آتش سوزی و درگیری های داخلی واعتصاب و تحریم ها …) مسئول نمیباشد.

  2. "ترجمه من" ضمن احترام به کاربران درصورتیکه شرایط ادامه فعالیت و ادامه همکاری را محیا نداند می تواند نسبت به توقف سرویس دهی اقدام کند.

  3. "ترجمه من" تمام توان خود را در برقراری امنیت و کیفیت سرویس دهی به کار می گیرد ولی درصورت بوجود امدن مشکلاتی که خارج از کنترل مجموعه بوده و خسارات ناشی از هک ، نفوذ ، خرابکاری ، منع سرویس تا بهبود شرایط تلاش خود را کرده ولی تعهدی نسبت به جبران خسارات بوجود آمده ندارد.

  4. "ترجمه من" در انجام تعهدات مالی خود بصورت منظم و شفاف عمل می کند و درصورت بوجود امدن شرایطی خارج از کنترل مانند مشکلات شبکه بانکی یا مسدودن شدن حساب یا دستور قضایی جهت عدم واریز تا رفع مانع بوجود امده طرف مالی را دعوت به صبر می کند و در اولین زمان رفع مانع اقدام به انجام تعهد مالی خواهد نمود.